Beleidsdocumenten

Verzekeren is zekerheid bieden. Dat betekent ook dat wij integer en transparant zijn. Beleggen doen wij duurzaam en over ons beloningsbeleid, fraudebeleid en herstelkostenregeling zijn wij helder.

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid bevordert de integriteit en solidariteit van Nh1816, heeft focus op de lange termijn belangen en mag geen afbreuk doen om zich in te zetten voor de belangen van de verzekerden en andere belanghebbenden. Daarom staat een eerlijke en adequate beloning in ons beloningsbeleid centraal. Zo trekken wij medewerkers met de juiste kwaliteiten aan. En behouden wij ze. Hiervoor streven wij naar een marktconforme beloning en kijken wij naar beloningen in vergelijkbare functies bij vergelijkbare organisaties. Nh1816 past geen variabele beloningen toe. Ook bieden wij geen retentie-, exit en welkom pakketten aan.

Fraudebeleid

Verzekeringsfraude heeft een negatief effect op de schade-uitkeringen en premie. Ook schendt verzekeringsfraude het vertrouwen. Daarom voeren wij actief beleid om fraude te beheersen en zo mogelijk te voorkomen. Dit doen wij door bij schadeclaims en verzekeringsaanvragen te bepalen of deze terecht en juist zijn.

Wat verstaan wij onder fraude?

Verzekeringsfraude of een poging tot verzekeringsfraude is met opzet een verzekeraar misleiden door onder valse voorwendselen een verzekering af te sluiten of een (hogere) schade te claimen dan waar iemand recht op heeft.

Voorbeelden van verzekeringsfraude

 • Iemand vertelt niet eerlijk wat er is gebeurd of wat de omstandigheden waren
 • Iemand dient valse aankoopnota’s of aangepaste aankoopnota’s in
 • Iemand claimt meer dan de werkelijke schade
 • Iemand claimt nogmaals een ingediende schade
 • Iemand veroorzaakt opzettelijk schade
   

Hoe voorkomen we fraude?

Fraude kan worden voorkomen door fouten en onduidelijkheden te vermijden. Weet u bijvoorbeeld bij het invullen van een formulier niet goed wat wij bedoelen met een bepaalde vraag? Neem dan contact op met uw assurantieadviseur. Dit geldt ook wanneer u bijvoorbeeld niet goed weet op welke manier er gehandeld moet worden bij een schademelding. Of als u niet weet welke informatie u aan ons moet verstrekken bij het indienen van een schadeclaim. Door te bellen met uw assurantieadviseur worden misverstanden voorkomen.

Veiligheidszaken

De afdeling Veiligheidszaken komt in actie bij verzekeringsfraude. De afdeling houdt bij de beoordeling, het onderzoek en de maatregelen als vanzelfsprekend rekening met de (privacy) wet- en regelgeving. Zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Persoonlijk Onderzoek, het Protocol Verzekeraars & Criminaliteit en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. De specialisten die wij inzetten zijn gekwalificeerd en zijn ingeschreven in het register coördinatoren fraudebeheersing.

Fraudeonderzoek

Wij gebruiken verschillende manieren om de waarheid te achterhalen en  fraude op te sporen.

 • We kunnen onderzoek (laten) doen naar iemands gedragingen of informatie  verzamelen die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering. Of het beoordelen van het recht op een schadevergoeding of de omvang van een verzekeringsuitkering.
 • We kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken die op andere wijze en uit andere bronnen zijn verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit openbare bronnen zoals het kentekenregister van de RDW, de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en internet. Maar ook informatie verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen.
 • We kunnen informatie verzamelen door bijvoorbeeld technisch-, tactisch- en persoonlijk onderzoek uit te (laten) voeren. Denk hierbij onder andere aan het (laten) observeren of het interviewen van personen, het laten doen van een  ongevalsanalyse, een notacontrole, een(technisch)onderzoek bij een brand of een onderzoek naar braaksporen.
 • We maken gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen. We kunnen wisselen ook informatie uit met andere verzekeraars.

Wij voeren niet alle onderzoeken zelf uit. Voor sommige onderzoeken schakelen wij een . externe onderzoeksbureau in.  Hiermee zijn afspraken gemaakt bijvoorbeeld dat zij zich moeten aan de wet- en regelgeving voor het uitvoeren van een  onderzoek en het verwerken van persoonsgegevens.

Hoe informeren wij onze verzekerden bij een fraudeonderzoek?

Als wij hebben vastgesteld dat er mogelijk sprake is van frauduleus handelen dan informeren wij de betrokken persoon. Dit doen we zelf of in sommige situaties vragen wij een onderzoeksbureau dit doen. De betrokken persoon krijgt altijd de gelegenheid aanvullende uitleg te verschaffen. Op basis van onze feiten die zijn verzameld en de aanvullende uitleg van de betrokken persoon bepalen wij welke maatregel(en) wij treffen en informeren wij hierover de betrokken persoon.

Wat doen wij als wij fraude hebben vastgesteld?

Bij vastgestelde fraude kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

 • Wij vergoeden de schade niet
 • Wij accepteren de aangevraagd verzekering(en) niet.
 • Uitgekeerde schadevergoedingen vorderen wij terug
 • Wij beëindigen alle Nh1816 verzekeringen van de fraudeur. Ook de verzekeringen waarop niet is gefraudeerd.
 • De gemaakte behandel- en onderzoekskosten vorderen wij terug op de fraudeur
 • Wij berekenen een standaard schadevergoeding van € 532,- voor interne onderzoekskosten. Dit bedrag verhaalt SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling). Boven op dit bedrag vordert SODA namens Nh1816 overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terug. Meer informatie over SODA staat op https://www.so-da.nl/verzekeraars
 • Wij melden het incident bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars
 • Wij melden het incident in ons intern vertrouwelijk incidenten register van de afdeling Veiligheidszaken
 • De fraude melden wij bij het Centraal Informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen
 • Wij doen aangifte bij de politie. Hierover zijn afspraken gemaakt met het Verbond van Verzekeraars, Openbaar Ministerie en de politie. We nemen meerdere zaken in overweging als wij aangifte doen. Voorbeelden daarvan zijn de ernst van de strafbare feiten en het belang voor de financiële sector.
   

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een mogelijke fraude melden? Neem gerust contact op met onze afdeling Veiligheidszaken via tel. 0266-331716 of mail naar veiligheidszaken@nh1816.nl.

Naar boven