Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid is erop gericht om te zorgen voor een eerlijke en adequate beloning, zodat voldoende medewerkers met de juiste kwaliteiten kunnen worden aangetrokken en behouden. Bij het vaststellen van de beloning wordt logischerwijs vooral gekeken naar de beloningen die bij vergelijkbare functies door vergelijkbare organisaties worden gehanteerd, waarbij wordt gestreefd naar een marktconforme beloning.

Bij het vaststellen van het beloningsbeleid is ook met name rekening gehouden met de aanwezige prudentiële risico’s en het voorkomen van onwenselijk gedrag. Het beloningsbeleid moet de integriteit en soliditeit van Nh1816 bevorderen met een focus op de lange termijn belangen en mag geen prikkels bevatten die afbreuk doen aan de verplichting om zich in te zetten voor de belangen van de verzekerden en andere belanghebbenden.

Met het oog hierop heeft Nh1816 Verzekeringen ervoor gekozen om in het geheel geen variabele beloning toe te passen. Nh1816 Verzekeringen biedt ook geen retentie-, exit- en welkomstpakketten aan.  

Fraudebeleid

Verzekeringsfraude schendt het vertrouwen en heeft een negatieve invloed op schade-uitkeringen en premies. Nh1816 Verzekeringen voert daarom een actief beleid om (verzekerings)fraude te beheersen en waar mogelijk te voorkomen.

Wat verstaan wij onder fraude?

Van fraude of een poging daartoe is sprake wanneer iemand onder valse voorwendselen een verzekering afsluit of op een bestaande verzekering een (hogere) schade claimt dan waar recht op bestaat.

Vormen van verzekeringsfraude zijn onder andere: 

 • Iemand vertelt niet eerlijk wat er is gebeurd of wat de omstandigheden zijn geweest;
 • Iemand maakt valse aankoopnota’s of verandert echte aankoopnota’s en dient deze in;
 • Iemand claimt meer schade dan de werkelijk geleden schade;
 • Iemand claimt een eerder ingediende schade nogmaals terwijl die al werd uitgekeerd of  afgewezen; 
 • Iemand veroorzaakt opzettelijk schade.
   

Afdeling Veiligheidszaken

Wordt (mogelijke) verzekeringsfraude bij Nh1816 vermoed of vastgesteld, dan onderneemt de afdeling Veiligheidszaken actie. Deze afdeling neemt bij de beoordeling, het eventuele onderzoek en bij maatregelen scherp rekening met de (privacy) wet- en regelgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de van toepassing zijnde gedragscodes binnen onze bedrijfstak.

 

Wat doen wij bij fraude?

Bij vastgestelde fraude kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

 • Wij vergoeden geen schade en eventuele uitgekeerde schadevergoedingen kunnen door ons worden teruggevorderd;
 • Wij beëindigen al de Nh1816 verzekeringen van de fraudeur. Dus ook de verzekeringen waarop niet is gefraudeerd; 
 • Wij vorderen de door ons gemaakte behandel- en onderzoekskosten in verband met de fraude direct op de fraudeur terug; 
 • Wij berekenen een standaard schadevergoeding van € 532,- voor interne onderzoekskosten. Dit bedrag wordt door SODA (Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling) verhaald. Bovenop dit bedrag kan SODA namens Nh1816 overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Meer informatie over SODA vind je op https://www.so-da.nl/verzekeraars;
 • Wij melden het incident bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars;
 • Wij melden het incident in ons intern vertrouwelijk incidentenregister van de afdeling Veiligheidszaken;
 • Wij melden het incident in het extern Centraal Informatiesysteem (CIS) van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (www.stichtingcis.nl);
 • Wij kunnen aangifte doen bij politie van verzekeringsfraude.
   

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u een mogelijke fraude melden? Neem dan contact op met onze afdeling Veiligheidszaken. Bel 0226-331716 of mail naar veiligheidszaken@nh1816.nl.

Herstelkostenregeling

Sinds de invoering van het provisieverbod mogen levensverzekeraars geen vergoeding meer betalen aan financieel adviseurs. Verzekeraars hebben afspraken gemaakt over de vergoeding van herstelkosten bij het herstellen van bepaalde fouten, om te voorkomen dat u hier de dupe van wordt.  

Deze regeling geldt in het geval van Nh1816 alleen voor onze uitvaartverzekeringen. Mocht uw adviseur kosten in rekening brengen voor het herstellen van een fout in een offerte of contract, dan kunt u in deze regeling nakijken of u recht heeft op een vergoeding. U kunt een claim indienen door de herstelkostenfactuur van uw adviseur toe te sturen via info@nh1816.nl onder vermelding van uw polisnummer.