Privacyverklaring Nh1816 Verzekeringen

Uw persoonsgegevens, onze zorg!

Wij begrijpen dat privacy belangrijk is voor onze verzekeringsrelaties en gaan daarom zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens die wij verwerken. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij dit doen, aan de hand van een aantal vragen.

Hieronder leest u alle antwoorden op de vragen of download de printbare versie.

Inleiding

Deze privacyverklaring is opgesteld voor personen van wie persoonsgegevens verwerkt worden in verband met de uitoefening van het verzekeringsbedrijf door Nh1816.

 

Allereerst gaat het dan om onze verzekeringsnemers en verzekerden of personen die een verzekering bij ons willen afsluiten. Maar het kan ook gaan om personen die (als wederpartij of als getuige) betrokken zijn bij ongevallen met verzekerden van Nh1816.

 

Als u onze website bezoekt kunnen er ook persoonsgegevens worden verwerkt en in dat geval geldt deze verklaring ook. Meer specifieke informatie over dit onderwerp leest u in onze cookieverklaring.

Nh1816 is een coöperatieve verzekeringsgroep, waarin de volgende entiteiten samenwerken om de gezamenlijke doelstellingen te verwezenlijken:

 

 • Coöperatie Noordhollandsche van 1816 U.A. (KvK 37000720)     
 • Stichting Administratiekantoor Noordhollandsche van 1816 (KvK 56925751)      
 • N.V. Noordhollandsche van 1816 Holding (KvK 56923716)           
 • N.V. Noordhollandsche van 1816, Schadeverzekeringsmaatschappij (KvK 37031209)   
 • N.V. Noordhollandsche van 1816, Levensverzekeringsmaatschappij (KvK 37136685)
 • N.V. Beleggingsmaatschappij van de Noordhollandsche Brandwaarborg Maatschappij (37029479).

Deze privacyverklaring geldt voor alle onderdelen van Nh1816. In de praktijk worden alleen persoonsgegevens verwerkt door de Coöperatie en beide verzekeringsmaatschappijen, waarbij de Coöperatie en de Levensverzekeringsmaatschappij gebruik maken van het informatiesysteem van de Schadeverzekeringsmaatschappij en van haar medewerkers. 

 

N.V. Noordhollandsche van 1816, Schadeverzekeringsmaatschappij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens binnen alle genoemde entiteiten en er is een gezamenlijke Functionaris Gegevensbescherming (te bereiken via privacy@nh1816.nl).

Begrippen

Het begrip persoonsgegevens is wettelijk omschreven:

 

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. 

 

Kort gezegd gaat het dus om alle gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. 

Bijzondere persoonsgegevens zijn persoonsgegevens die zeer gevoelig zijn en daarom extra wettelijke bescherming genieten.

 

Het gaat dan bijvoorbeeld over gegevens waaruit iemands etnische afkomst, politieke of religieuze opvattingen of seksuele voorkeuren blijken. Maar gezondheidsgegevens vallen hier ook onder en dat is een categorie waar Nh1816 veel mee te maken heeft.

 

Aan de verwerking van strafrechtelijke gegevens worden extra eisen gesteld en dat geldt bijvoorbeeld ook voor het gebruik van het burgerservicenummer (BSN).

Het begrip verwerking is wettelijk omschreven:

 

een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Uitgangspunten

Nh1816 begrijpt dat u privacy belangrijk vindt en spant zich daarom in om hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan. Ons beleid is gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving, die waarborgen bevat voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Een belangrijke rechtsbron is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. U kunt de tekst van deze verordening hier vinden. 

 

Verder houden wij rekening met de regels op het gebied van spam en cookies die zijn opgenomen in de Telecommunicatiewet

 

Als verzekeraar houden wij ons ook aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens. U kunt deze vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars.

 

Hiernaast gelden op sommige specifieke gebieden nog aanvullende regels, zoals bij de behandeling van letselschades (Gedragscode Behandeling Letselschade), bij het doen van persoonlijk onderzoek (Gedragscode Persoonlijk Onderzoek) en rondom het gebruik van het Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen (Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen). 

 

In het kader van risicobeheersing en fraudebestrijding wisselen verzekeraars onderling de nodige gegevens uit via de Stichting CIS. Om de privacybelangen van de betrokkenen te beschermen zijn specifieke reglementen en protocollen opgesteld.

De belangrijkste regels waar Nh1816 zich aan moet houden staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is:

 

 • Er moet aantoonbaar navolging worden gegeven aan de volgende algemene beginselen:
 • Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie
 • Doelbinding
 • Minimale gegevensverwerking
 • Juistheid
 • Opslagbeperking
 • Integriteit en vertrouwelijkheid
 • Verantwoording;
 • De verwerkingen moeten rechtmatig zijn (wettelijke grondslag);
 • De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is alleen in bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden toegestaan;
 • De betrokkene moet geïnformeerd worden over zijn/haar specifieke rechten;
 • Er moet een register van verwerkingsactiviteiten worden bijgehouden;
 • De verantwoordelijke moet geheimhouding betrachten en zorgen voor passende informatiebeveiliging.

De AVG bevat nog veel andere voorschriften.

Nh1816 hecht grote waarde aan de privacyrechten van haar verzekeringsrelaties en aan het naleven van alle geldende wet- en regelgeving.

 

Conform de voorschriften is een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die o.a. specifiek tot taak heeft om erop toe te zien dat de regels op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens worden nageleefd.

 

Verder beschikt Nh1816 over een register, waarin m.b.t. alle voorkomende verwerkingen is vastgelegd:

 

 • wat het doel is en welke wettelijke verwerkingsgrondslagen van toepassing zijn;
 • wiens persoonsgegevens (categorieën betrokkenen) worden verwerkt en om welke gegevens (categorieën persoonsgegevens) het gaat;
 • aan welke partijen persoonsgegevens worden verstrekt;
 • welke bewaartermijnen van toepassing zijn. 

 

Hiernaast zijn een groot aantal technische en organisatorische maatregelen ingesteld die waarborgen dat de persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en dat de geldende regels – ook bij wijzigingen in de werkprocessen of in wet- en regelgeving – worden nageleefd.

Beleid

Conform de voorschriften beschikt Nh1816 over een Functionaris Gegevensbescherming.

 

Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft dan kunt u deze voorleggen aan onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan schriftelijk maar ook per e-mail via privacy@nh1816.nl.

De soorten persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt hangen samen met het doel van de verwerking en zijn mede afhankelijk van de producten waarmee de verwerking verband houden. Het is daarom erg lastig om hier in algemene zin een juist en volledig antwoord op te geven.

 

Allereerst verwerken wij vrijwel altijd uw NAW- en contactgegevens en daarnaast vaak allerlei persoonsgegevens die wij nodig hebben om de relatie met u te kunnen onderhouden, het betalingsverkeer in goede banen te leiden en/of u van dienst te kunnen zijn (zoals gegevens m.b.t. de van toepassing zijnde verzekeringen).

 

Hiernaast verwerken wij een aantal categorieën meer gevoelige persoonsgegevens, waarmee wij extra zorgvuldig omgaan.

 

Strafrechtelijke gegevens

Vooral bij de beoordeling van verzekeringsaanvragen, maar ook bij de schadebehandeling kunnen gegevens van strafrechtelijke aard worden verwerkt. Binnen Nh1816 gebeurt dit hoofdzakelijk binnen de afdeling Veiligheidszaken.

 

Gezondheidsgegevens

Nh1816 maakt bij de beoordeling van verzekeringsaanvragen geen gebruik van gezondheidsgegevens. In het kader van de schadebehandeling gebeurt dit wel, met name bij de behandeling van letselschades. Deze informatie is dan nodig om de verzekeringsdekking en de te verstrekken uitkering te kunnen beoordelen.

 

Medische gegevens

Bij de behandeling van letselschades worden ook medische gegevens verwerkt: dit betreft informatie van artsen en medische specialisten. De verwerking van deze gegevens vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur(s).

 

Burgerservicenummer (BSN)

Bij levensverzekeringen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting het BSN verwerken. In ons geval gaat het dan alleen om (reeds afgesloten) uitvaartverzekeringen, want op dit moment bieden wij geen levensverzekeringen meer aan.

 

Als u precies wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage. Zie daarvoor het onderdeel: Welke rechten heeft u?.

Nh1816 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

 • Het aangaan van verzekeringsovereenkomsten;
 • Het uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten;
 • Het waarborgen van onze integriteit en onze veiligheid, en die van de financiële sector;
 • Het naleven van of voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Hiernaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om:
 

 • analyses uit te voeren voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden (o.a. ter verbetering van onze producten en de dienstverlening en ten behoeve van de vaststelling van onze premies, in welk kader ook gebruik wordt gemaakt van profilering);
 • onze relatie met u te onderhouden (ook als lid van de coöperatie);
 • u te informeren over interessante producten, acties en activiteiten (ook als lid van onze coöperatie).


Onze verwerkingen zijn gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:
 

 • toestemming, en/of
 • de noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (of voor het nemen van maatregelen vóór de sluiting van de overeenkomst op uw verzoek), en/of
 • het moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, en/of
 • de bescherming van uw vitale belangen of die van iemand anders, en/of
 • de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde.

In een beperkt aantal situaties is de verwerking van uw persoonsgegevens (alleen) gebaseerd op uw toestemming.

 

De wet schrijft voor dat dit alleen is toegestaan als u vooraf goed geïnformeerd bent en duidelijk is op welke verwerkingen de toestemming betrekking heeft. Bovendien moet de toestemming vrijelijk (ongehinderd) zijn gegeven.

 

U kunt uw toestemming voor deze verwerkingen te allen tijde weer intrekken. Als er geen andere wettelijke grondslag voor de verwerking bestaat zullen wij deze dan staken.

Nh1816 zorgt ervoor dat uw gegevens alleen worden gedeeld als hier een goede reden voor bestaat.

 

Intern

Binnen Nh1816 worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt door medewerkers die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden in het kader van de vastgestelde gerechtvaardigde doeleinden.

 

Als u een verzekering bij ons afsluit dan wordt u automatisch lid van onze coöperatie. U kunt dan gebruik maken van de hieraan verbonden rechten, wordt geïnformeerd over activiteiten en acties en ontvangt het magazine ZEST.

 

Het staat u ten allen tijde vrij om u af te melden als lid van de coöperatie, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw verzekeringen. 

 

Extern

Wij delen uw persoonsgegevens ook met personen buiten Nh1816, maar alleen als wij daar een goede reden voor hebben.

 

Allereerst delen wij veel persoonsgegevens met uw financieel adviseur, zodat wij er samen voor kunnen zorgen dat u optimaal bediend wordt. Maar als het gaat om gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens zullen wij dit zoveel mogelijk beperken.

 

In het kader van risicobeheersing en fraudebestrijding wisselen verzekeraars onderling de nodige gegevens uit via de Stichting CIS. Om de privacybelangen van de betrokkenen te beschermen zijn specifieke reglementen en protocollen opgesteld.

 

Hiernaast delen wij uw gegevens met diverse partijen die op één of andere manier betrokken zijn bij de uitvoering van onze werkprocessen en die onze dienstverlening mogelijk maken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan:
 

 • onze alarmcentrale
 • uw rechtsbijstandsverzekeraar
 • andere verzekeraars
 • schadeherstellers
 • experts
 • schaderegelingsbureaus
 • advocaten
 • klachteninstanties
 • medisch adviseurs
 • incassobureau’s
 • herverzekeraars.

In het algemeen zijn de hiervoor genoemde partijen zelfstandig of gezamenlijk met ons verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacyregels en hierover worden uiteraard duidelijke afspraken gemaakt.

 

Er zijn ook een aantal partijen die van ons opdracht hebben gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken. U kunt hierbij denken aan postdienstenleveranciers en bedrijven die IT-diensten verlenen. In deze situatie zijn wij verantwoordelijk en zorgen wij voor een verwerkersovereenkomst die een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens waarborgt.

 

In een aantal gevallen zijn wij ook wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens met anderen te delen, bijvoorbeeld in verband met de centrale kentekenregistratie (RDW) of strafrechtelijke onderzoeken (Politie en Openbaar Ministerie).

 

Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhandeld voor commerciële of charitatieve doeleinden van derden.

Nh1816 vindt de bescherming van uw gegevens heel belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Deze (technische en organisatorische) maatregelen maken onderdeel uit van ons informatiebeveiligingsbeleid, dat is gebaseerd op algemeen aanvaarde standaarden als de Code voor Informatiebeveiliging (ISO 27001 en 27002). Het beleid wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

 

U kunt ervan uitgaan dat alle personen die binnen Nh1816 werkzaam zijn een geheimhoudingsplicht hebben en dat erop wordt toegezien dat deze verplichting ook geldt bij verstrekking aan derden. Waar nodig worden overeenkomsten opgesteld om dit te waarborgen. Intern zijn diverse werkafspraken van kracht (zoals clean-desk-beleid en werkinstructies t.a.v. de verstrekking van gegevens aan derden) die bijdragen aan een correcte naleving van de regels.

 

De toegang tot persoonsgegevens in onze informatiesystemen is technisch beveiligd om te zorgen dat de gebruiker alleen die bevoegdheden heeft die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taak. Al onze netwerken en systemen (hardware en software) zijn - net als ons bedrijfspand -  voorzien van beveiligingsmaatregelen tegen onbevoegde toegang of misbruik en er wordt nauwlettend op toegezien dat alle beveiligingsmaatregelen up to date zijn.

 

Met bijzondere persoonsgegevens gaat Nh1816 extra voorzichtig om. Zo worden medische gegevens alleen verwerkt onder de verantwoordelijkheid van onze medisch adviseur en vindt de verwerking van strafrechtelijke gegevens hoofdzakelijk plaats binnen de afdeling Veiligheidszaken.

 

Wij zorgen ervoor dat de gevolgen van calamiteiten voor onze informatiesystemen worden beperkt, bijvoorbeeld door middel van regelmatige back-ups en het in stand houden van een uitwijklocatie. Verwerkingen worden in toenemende mate gelogd, zodat achteraf kan worden vastgesteld wie toegang tot bepaalde gegevens heeft gehad en met welke reden. En als wordt overgegaan tot vernietiging van gegevensdragers dan zorgen wij ervoor dat dit zorgvuldig gebeurt.

 

Verder zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens ook bij doorgifte aan een externe partij alleen binnen de Europese Unie verwerkt worden, waar de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden, of dat op een andere manier een vergelijkbaar beschermingsniveau wordt gewaarborgd.

 

Omdat een adequate informatiebeveiliging in meerdere opzichten van groot belang is, wordt er door meerdere (interne en externe) toezichthouders op toegezien.

Ondanks alle genomen maatregelen ter beveiliging van uw persoonsgegevens kan het helaas gebeuren dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens. Deze kunnen dan bijvoorbeeld bij een ander terechtkomen, die er in het ongunstigste geval misbruik van zou kunnen maken.

 

Als zo’n situatie ontstaat dan doen wij uiteraard ons best om de schade zoveel mogelijk te beperken. Als het nodig is melden wij het voorval bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zo nodig informeren wij u zelf ook, bijvoorbeeld als het risico bestaat dat uw gegevens zullen worden misbruikt.

 

Heeft u de indruk dat onze informatiebeveiliging tekort schiet? Of heeft u ten onrechte gegevens over een andere persoon ontvangen? Dit zijn voor Nh1816 belangrijke signalen en wij verzoeken u dan ook om in deze situaties zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen via privacy@nh1816.nl.

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij ze nodig hebben, gezien het doel waarvoor ze zijn verzameld en rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving.

 

Nh1816 heeft voor alle categorieën persoonsgegevens en verwerkingen vastgesteld hoe lang de gegevens nodig zijn en wanneer ze kunnen worden verwijderd.

 

Overigens betekent verwijderen niet per definitie dat de gegevens definitief worden vernietigd. Als de gegevens belangrijk zijn met het oog op het maken van statistische analyses worden de gegevens niet vernietigd, maar wordt ervoor gezorgd dat ze niet meer te herleiden zijn tot een individuele persoon. De gegevens worden dan geanonimiseerd of gepseudonimiseerd. 

Als betrokkene kunt u een aantal wettelijke rechten uitoefenen.

 

Allereerst heeft u het recht op inzage, zodat u na kunt gaan welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Als de persoonsgegevens niet juist zijn dan heeft u het recht op correctie (rectificatie).

 

In bepaalde gevallen heeft u ook  recht op beperking van de verwerking en op wissing (vergetelheid). Wij attenderen u erop dat dit recht beperkt is tot gegevens die onrechtmatig worden verwerkt en/of die niet langer nodig zijn, gezien het doel van verzameling.

 

U heeft ook het recht om persoonsgegevens in een gestructureerde en gangbare vorm te ontvangen, of te laten overdragen aan een andere verantwoordelijke (dataportabiliteit). Tot slot kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens.

 

U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan schriftelijk, via e-mail (privacy@nh1816.nl) of via het contactformulier op onze website.

 

Ter bescherming van uw privacy moeten wij eerst vaststellen dat de verzoeker ook daadwerkelijk de betrokkene is. Daarom kunnen wij verzoeken alleen inhoudelijk behandelen als wij een kopie van een identiteitsbewijs ontvangen (ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u om uw foto en burgerservicenummer door te halen).

 

Aan de behandeling van deze verzoeken zijn voor u geen kosten verbonden en wij zullen deze zo spoedig mogelijk afhandelen. Op grond van de wet dient dit binnen een maand te gebeuren. Als dit vanwege de complexiteit van een verzoek of het aantal verzoeken niet haalbaar is, dan kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

De geldende wet- en regelgeving schrijft voor dat voorzichtig moet worden omgegaan met volledig geautomatiseerde besluitvorming op basis van persoonsgegevens (waaronder profilering), als deze aanzienlijke impact heeft voor de betrokkene. Nh1816 maakt binnen bepaalde processen wel gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, maar zorgt ervoor dat dit op een zorgvuldige manier gebeurt.

 

Als u bijvoorbeeld een aanvraag indient, dan wordt op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens door middel van een geautomatiseerd proces een risico-inschatting gemaakt die meestal resulteert in een bepaalde verzekeringspremie. Het kan echter ook voorkomen dat wij de aanvraag niet kunnen accepteren, maar in dat geval wordt de beslissing uiteindelijk altijd genomen door één van onze medewerkers en ontvangt u altijd een persoonlijke toelichting.

Het is mogelijk dat Nh1816 u, al dan niet in overleg met of samen met uw adviseur, ‘ongevraagd’ berichten of informatie stuurt.

 

Als dit het geval is dan geven wij altijd concreet aan hoe u hier bezwaar tegen kunt maken. Wij zorgen er dan voor dat u de betreffende berichten in het vervolg niet meer ontvangt.

Wij zorgen dat uw boodschap zo spoedig mogelijk bij de juiste persoon terecht komt, die het verzoek inhoudelijk kan afhandelen. Het ingevulde formulier zelf wordt – tezamen met uw IP-adres – maximaal zes maanden bewaard, uitsluitend voor technische doeleinden.

Voor het sollicitatieformulier hanteren we een bewaartermijn van 1 maand.

Cookies zijn kleine bestanden die de aanbieder van een website op de apparatuur van een bezoeker plaatst, bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over (het apparaat van) de gebruiker.

 

De website van Nh1816 bevat hoofdzakelijk technische en functionele cookies, die ervoor zorgen dat de website naar behoren en prettig werkt. De website bevat ook enkele analytische cookies, maar deze worden alleen ingeschakeld als u hier toestemming voor geeft.

 

Wij attenderen u erop dat u uw browserinstellingen ook zo in kunt stellen dat het opslaan van cookies niet wordt toegestaan. Ook kunt u op die manier geplaatste cookies verwijderen.

 

Voor zover het gebruik van onze website leidt tot verwerking van persoonsgegevens is deze verklaring van toepassing. Meer specifieke informatie over onze cookies leest u in onze cookieverklaring.

Tot slot

Allereerst zorgen de directie en het management ervoor dat het privacybeleid wordt nageleefd. Hiernaast is er een Functionaris Gegevensbescherming, die functioneert als interne toezichthouder op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Nh1816 beschikt hiernaast ook over een interne audit functie, die systematisch en risicogebaseerd toetst of de geldende regels door Nh1816 worden nageleefd. In 2018 zal deze functie onderzoek doen naar de correcte naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

 

Nh1816 is als verzekeraar actief op basis van een vergunning van De Nederlandsche Bank, die in die hoedanigheid ook toezicht houdt op de algemene integriteit van de organisatie. Hiernaast staat Nh1816 onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens is actief als specifieke toezichthouder op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en daarnaast houdt de Autoriteit Consument & Markt toezicht, met name vanuit het oogpunt van consumentenbescherming.

Nh1816 vindt het belangrijk dat u altijd inzicht heeft in de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en spant zich daarom in om alle wijzigingen tijdig te verwerken en deze verklaring up to date te houden.

 

Minimaal eenmaal per jaar gaan wij na of de verklaring nog actueel is. Onder aan deze pagina kunt u zien wanneer deze verklaring voor het laatst gewijzigd is. 

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft dan kunt u deze voorleggen aan onze Functionaris Gegevensbescherming. Dit kan schriftelijk maar ook per e-mail via privacy@nh1816.nl.

Heeft u een klacht?

Alle medewerkers van Nh1816 krijgen regelmatig voorlichting en instructies op het gebied van de naleving van de privacyregels.

Als u toch ontevreden bent over onze handelwijze dan verzoeken wij u om dit eerst aan de orde te stellen bij de medewerker met wie u contact heeft gehad. Mocht dit geen oplossing opleveren dan kunt u onze Functionaris Gegevensbescherming benaderen. Dit kan schriftelijk maar ook per e-mail via privacy@nh1816.nl.

Wij attenderen u erop dat u ook een beroep kunt doen op onze klachtenregeling via het klachtenformulier. Tot slot kunt u zich desgewenst ook rechtstreeks wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Laatst gewijzigd: mei 2018